כל המחירים בחלק א' של החוברת כוללים חומר + עבודה + רווח קבלן.

מתוך 40 הפרקים המופיעים במאגר רק 9 פרקים מכילים מחירים של קבלן ראשי. 
כל שאר הפרקים הינם מחירי קבלן משנה, (כפי שמצויין בכל פרק במאגר) בלי הוצאות ורווח של הקבלן הראשי.

המחירים ב"מאגר מחירי בניה ותשתיות" מותאמים לעבודות המתבצעות ברוב חלקי הארץ. על מנת להתאים את נתוני המאגרים לכל אזורי הארץ, מצורפת למאגרים רשימה של תוספות לאזורים מרוחקים. התוספות מתייחסות לעבודות בניה ופיתוח.

  • הכנת כתבי כמויות למכרזים בעזרת  נוסח הסעיפים.
  • הכנת אומדנים.
  • הכנת הצעות מחיר.
  • תמחור עבודות נוספות/ חריגות.
  • מכרזי מסגרת ( מכרזי מחירון).
  • שמאות/ תמחור עלויות.
  • התדיינות משפטית.

המחירים המופיעים ב"מאגר מחירי שיפוצים ותחזוקה" מתייחסים להיקפי עבודה מעל 150,000 ₪ ועד 350,000 ₪. להיקפי עבודה מתחת ל- 150,000 ש"ח קימת טבלה בחלק ג' של החוברת עם הסברי חישוב, לדוגמא עבור עבודות בהיקף של 7,000 ₪ יש להוסיף 15% למחירים המופיעים במחירון.

הערה: ישנם גופים רבים המתבססים במכרז-מחירון לעבודות תחזוקה (בהיקפים גדולים) על חוברות מאגר שיפוצים של דקל, כלומר, יכול היזם להחליט באיזה משתי החוברות להשתמש בהתאם לשיקול דעתו.

כדי שהמחירים יהיו ריאליים ועדכניים הם נקבעים משילוב של מספר מקורות מידע:
1. תוצאות מכרזים - טבלאות השוואה של מחירי הקבלנים המשתתפים במכרז.
2. ניתוחי מחירים.
3. עדכון עלויות לסעיפי המאגרים ע"י ספקים וקבלנים שונים. 
4. שינויים לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

כל עבודות ההריסה, הפירוק, הניסור וכו' כוללות סילוק הפסולת למקום המאושר לכך ע"י הרשויות המקומיות, לא כולל תשלום עבור אגרת שפיכה שתשולם בנפרד.

בחוברת "מאגר מחירי בניה ותשתיות" - חלק ג' - נספחים, קיימים אומדני עלויות בניה למ"ר לפי סוגי המבנים כגון: בתי מגורים לסוגיהם, מבני משרדים, גני ילדים, בתי ספר, ספריות, מעונות, בתי אבות, מרכזי יום ומועדונים קהילתיים לקשישים, מרפאות, מעבדות, בתי מלון, מבני תעשיה, וכו'.

המאגרים יוצאים לאור שלוש פעמים בשנה.
"מאגר מחירי בניה ותשתיות" - בחודשים מרץ, יולי ונובמבר.
"מאגר מחירי שיפוצים ותחזוקה" - בחודשים אפריל, אוגוסט ודצמבר.

ניתן לרכוש מנוי למאגרי דקל במחלקת השיווק בטלפון 04-8145400 שלוחה 1 או להזמין דרך האתר.

מאגרי המחירים של דקל משמשים כבסיס לקביעת רמת המחירים הנהוגה בענף הבניה, הן בחוות דעת של מומחים המיצגים את אחד הצדדים בדיון והן בחוות דעת של מומחים מטעם בית המשפט.

מחירון שינויי דיירים המצורף לחוברת "מאגר שיפוצים ותחזוקה" עוסק בתמחור השינויים.
קבלנים רבים מצרפים מחירון זה לחוזה הנחתם עם הדיירים כמחירון לשינויים ותוספות.
מחירון שינויי דיירים מתפרסם גם באינטרנט באתר דקל ומתעדכן 3 פעמים בשנה. ניתן לרכוש את המחירון ישירות באתר.

לרוב, זיון הבטונים נמדד בנפרד למעט בסעיפים שבהם מצויין במפורש שהזיון נכלל במחיר עבודות הבטון.

בפרק 60 - מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד, יש הנחיות לגבי תשלום עבור שעות נוספות, עבודה ביום המנוחה ועבודות לילה.

מחיר יסוד למוצר מוגדר בחוזה הממשלתי כמחיר נטו במקום רכישתו של אותו מוצר.

מאגר המחירים לענף הבנייה והתשתיות מיועד לפרויקטים חדשים בכל התחומים  בלא הגבלת היקף.

אין במאגר זה סעיפים של שיפוצים ותחזוקה ולכל סעיף יש מחיר אחד ( יחסית מחיר נמוך ביחס למחירון השיפוצים והתחזוקה)

מאגר המחירים לשיפוצים ותחזוקה מיועד לפרויקטים של תחזוקה שנתית (מכרזי מסגרת- מכרזי מחירון)

ולפרויקטים של שיפוצים/ עבודת גמר בתוך מבנה קיים (חנויות במרכז מסחרי/ עבודות התאמה בתוך בניין משרדים).

במחירון זה קיימים שני מחירים לכל סעיף בהתאם לכמות שבוצעה בפועל.

המחירים במחירון השיפוצים והתחזוקה גבוהים מהמחירים במחירון הבנייה והתשתיות.

ברוב החוזים צריך להיות כתוב מראש לפי איזה מחירון מתמחרים את העבודות החריגות.

ככלל, ככל שהעבודה בהיקף קטן יותר היא מתאימה למחירון השיפוצים אולם היקף העבודות לא מכתיב בהכרח את סוג המחירון. ייתכן בעבודות שיפוץ/ עבודת גמר שהתמחור יהיה לפי שיפוצים למרות שהם בהיקף של מיליוני ש"ח.

לרוב פרויקטים חדשים/ בהקמה של  בנייה ותשתיות יתומחרו לפי דקל בנייה ופרויקטים של תחזוקה שנתית- יתומחרו ע"פ דקל שיפוצים ותחזוקה.

לרוב בפרויקטים של עבודת שיפוץ ו/או עבודת גמר בתוך מבנה קיים ( משרדים / חנויות בקניון) התמחור יהיה לפי דקל שיפוצים.

מכרז מסגרת (מכרז-מחירון) מתבסס על מחירוני דקל ופונה לקבלנים אחת לתקופה  על מנת שיציעו אחוז הנחה קבוע מהמחירים הקבועים  במחירון.

מכרז מסגרת (מכרז-מחירון) מאפשר הוצאת הזמנות לעבודות בינוי ,שיפוצים ואחזקה שטיבם והיקפם אינו ידוע בשלב המכרז והצורך בהם יעלה במהלך התקופה.

מכרז מסגרת (מכרז-מחירון) מאפשר פשטות, יעילות ותגובה מהירה לצרכים המשתנים של  עבודות הבינוי, שיפוצים והאחזקה.

השימוש  במחירוני דקל כגורם מקצועי ואובייקטיבי כבסיס לתמחור הוגן של העבודות השונות נשוא המכרז , מקובל הן על מזמיני העבודה והן על הקבלנים והספקים.

מזמין העבודה צריך לקבוע כבר במכרזי מכרז המסגרת לאיזה מחירון דקל צריכים הקבלנים להתייחס בבואם להתחרות על ההנחה הניתנת על ידם.

מקובל לקבוע שהמחיר יהיה ע"פ מאגר הבנייה והתשתיות ובאם הסעיף לא נמצא במאגר זה, יילקח הסעיף ממאגר השיפוצים והתחזוקה .

במידה ועבודה מסוימת אינה נמצאת במחירון דקל בנייה ותשתיות  כי אז יעשה תמחור ע"פ מחירון שיפוצים ותחזוקה.

ככלל,  במחירון הבנייה והתשתיות ישנם יותר סעיפים של עבודת במידות גדולות ולעומת זאת במחירון התחזוקה והשיפוצים יש הרחבה של נושא עבודות התחזוקה השוטפת ( תחזוקה מונעת ותחזוקת שבר).

מחירי היחידה לעבודות שיבוצעו לפי "מחירון דקל לעבודת  שיפוצים ותחזוקה", ישולמו לפי הכמות המבוצעת בעבודה הספציפית    ( במחירון זה המחיר משתנה ע"פ הכמות המבוצעת).

יש חוזים שמוסיפים/מפחיתים את המחירים בפרק א' של מאגר המחרים של דקל  כפי שהם מפורטים בחלק ג' של המאגר.     בחלק ג' של מאגר המחירים מצוין שהמחרים  ב"מאגר מחירי בניה ותשתיות" מתייחסים להיקפי עבודה שבין 800,000 ₪ ועד 6,000,000 ₪ לעב' בניה והנדסה אזרחית. עבור היקפי עבודה קטנים/גדולים יותר מצורפות  בחלק ג' של המאגר טבלאות של התוספות או ההפחתות שניתן לתת בגין היקף עבודה.