סיווג קבלנים, היקפי הבניה המותרים, השתתפות במכרזים

מקור: משרד הבינוי והשיכון / רשם הקבלנים

  1. עפ"י רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון קיימים 32 ענפים המסווגים לענפים ראשיים ולענפי משנה. כל ענף מוגדר ע"י קוד ענף (מספר בן 3 ספרות), ותאור הענף. כל ענף שייך לאחת מהקבוצות א', ב', ג' לצורך קביעת היקפי הבניה המותרים (ראה סעיף ב' להלן).
  2. לכל קבוצה (מהקבוצות א', ב', ג') קיימים 5 סוגים של היקפי בניה מותרים: 1, 2, 3, 4, 5 (בלתי מוגבל). המחירים מתעדכנים פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר (ראה טבלה בהמשך).
  3. קיימים קבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות (משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ). קבלנים אלו מסומנים ב-"*"(כוכבית) המופיעה ליד הענף אליו הם משתייכים.
  4. קיימים קבלנים המוכרים לעבודות ממשלתיות במחצית מהיקף סיווגם, קבלנים אלו מסומנים ב-"ק" המופיעה ליד הענף אליו הם משתייכים.

להלן רשימת הענפים הראשיים וענפי המשנה

קבוצה: ג' קבוצה: ב' קבוצה: א'
קוד ענף תאור ענף קוד ענף תאור ענף קוד ענף תאור ענף
100 בניה 130 בטונים, בניית שלדים  111  פיתוח חצרות
140 בניה טרומית 132 חיפוי אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים קיימים 120 כלונסאות מיקרופייל וקירות סלארי
193 בריכות מים 133 דריכת בטון באתר 131 שיפוצים
200 כבישים תשתית ופיתוח 134 איטום מבנים  150  קונסטרוקציות פלדה לעומס אדם ולגשרי צנרת
300 גשרים 135 הרחבת מבנים 160 חשמלאות ותקשורת במבנים
400 נמלים, עבודות ימיות 170 מתקני מיזוג אויר וקירור 190 מתקני תברואה (אינסטלציה ומערכות כיבוי אש)
700 ממגורות מגדלי מים וארובות 171 מתקני הסקה 191 מתקני אנרגיה סולרית ותאים פוטו-וולטאים
    180 מעליות ומדרגות נעות 240 הנחת קווי תקשורת
    210 עב' עפר וחציבה 270 קווי חשמל (צנרת וכבלים) ומערכות תאורת כבישים ורחובות
    220 עבודות אספלט 280 התקנת רמזורים
    230 מסועות בטון    
    260 ביצוע קווי מים, ביוב וניקוז    
    310 בטונים ובטון דרוך לגשרים    
    320 קונסטרוקציות פלדה לגשרים לעומסי תחבורה    
    500 מערכות אלקטרומכאניות בתחנת שאיבה (בלא המבנה)    

*בעקבות שינוי תקנות רישום קבלנים החל ביום 19.112018 אין רישום בענפים 135, 140, 310, ו 700.

לרישום בענפים 135, 140, 700 יש להגיש בקשה לרשום בענף 100.

לרשום בענף 310 יש להגיש בקשה לרשום בענף 300.

היקף כספי מירבי בטבלת סיווג - בתוקף מיום 1.04.2021 ועד 1.10.2021

קבוצה/סוג

קבוצה א'

באלפי ש"ח

קבוצה ב'

באלפי ש"ח

קבוצה ג'

באלפי ש"ח

ענף בנייה למגורים

בלבד, במ"ר

1 1,843 3,019 4,924 2,000
2 3,690 6,044 8,907 3,000
3 7,379 12,089 17,813 5,000
4 14,760 24,175 35,625 10,000
5 לא מוגבל לא מוגבל לא מוגבל לא מוגבל
 
"סוג"(1) בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים - ההיקף הכספי המירבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע,
מיסים על קרקע ואגרות בניה, והכל כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בניה אחד בכל אחת מקבוצות הסוג.
(2)בבניה למגורים - ההיקף הכספי המירבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המירבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים
כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכל כמפורט בהיתר הבניה והכל כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בניה אחד.
"עבודות באתר אחד" - עבודות הנדסה בנאיות באתר בניה אחד, לרבות עבודות המבוצעות בסמוך, מבחינת המקום והזמן. קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו.
בידו של כל קבלן שנקבע לו סיווג בהתאם לתקנות מצוייה הודעה מתאימה

השתתפות קבלנים במכרזים

  1. לפי סעיף 2(ב) לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969 קובע כי ". . . ומי שרשום בפנקס לענף בכללותו רשאי לבצע עבודה בכל ענפי המשנה של הענף". ומשכך, מי שרשום בענף ראשי - רשאי לבצע עבודות בענף המשנה של אותו הענף בו הוא רשום.
  2. כמו כן, ובהתאם לסעיף 14 לחוק, מי שרשום בענף משנה רשאי לבצע אך ורק עבודות בענף המשנה בו הוא רשום ואינו רשאי לבצע עבודות בענף הראשי של אותו ענף משנה בו הוא רשום.